Darmowa wysyłka od 250,00 zł
Moje konto

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego zellerfeld.pl

I Informacje ogólne dotyczące Sklepu Internetowego Zellerfeld.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego: Zellerfeld.pl jest Paweł Jaracz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU MAXI-DECO JARACZ PAWEŁ ul. Mikołaja Reja 3, 58-573 Piechowice, NIP: 6111441532  (zwany dalej „Sprzedawcą”).
Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

 1. umożliwia Klientom składanie Zamówień,
 2. informuje Klientów o Towarach oraz Usługach Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym.

Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem złożenia zamówienia złożonego bezpośrednio na stronie sklepu lub kontaktu telefonicznego.  Informacje o Towarach, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (dalej tylko KC).
Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści poz.

Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w chwili zakupu.

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Usługa Sprzedawcy skierowana jest do ogółu Klientów (Konsumentów – w myśl KC, osób prawnych etc.). Sprzedawca prowadzi w Sklepie Internetowym również sprzedaż hurtową dla klientów prowadzących własną działalność gospodarczą. W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia realizacji zakupu hurtowego Klient loguje się za pomocą indywidualnego loginu i hasła na stronie sklepu, o którym mowa w poz. III).

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym

Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie – dokonać zakupu – na wybrany Towar, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru na odległość. Umowa sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści poz. III.) Regulaminu Sklepu Internetowego.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie Internetowym należy:

 1. dokonać wyboru Towaru oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wyboru Towaru dokonuje się poprzez jego dodanie do Koszyka.
 2. złożyć Zamówienie ze wskazaniem wszystkich niezbędnych danych podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Sklepu Internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomości e-mail, a w szczególności:

 1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
 2. e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, a także wszystkich istotnych jego elementów. Wskazany e-mail może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.

Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w poz. III. Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena Towaru udostępniona bezpośrednio na stronie internetowej podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za kupiony towar w następujący sposób:

 1. za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,
 2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
 3. za pośrednictwem serwisu PayPo, opłacony w całości płatność online, przelewem24, BLIK albo kartą kredytową/debetową.
 4. korzystając z kredytu ratalnego Santander Consumer Bank S.A.- Limit24now,

Za moment dokonania płatności uważa się:

 1. w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto przedającego,
 2. pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem PayPo
 3. poinformowanie Sprzedającego przez Santander Consumer Bank S.A. o  finalnej akceptacji wniosku kredytowego.

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w opisie Towaru, przy czym nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III.) Regulaminu Sklepu Internetowego lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail lub inne dane wymagane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia lub w trakcie kontaktu z Klientem.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru.
W przypadku niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Towaru.
W przypadku potwierdzenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia wiadomość e-mail, o której mowa w treści poz. III.) Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sprzedawcy. W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

Zamówiony Towar może zostać dostarczony Klientowi na wskazany przez niego adres na terenie Polski, a także innych krajów UE. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia. W razie potrzeby dostarczenia Zamówienia na adres zlokalizowany poza terenem Polski, Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą na adres Sklepu podany w poz. I.1 lub na adres e-mail. Po uzgodnieniu przez Strony warunków dostarczenia Zamówienia poza teren Polski Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w poz. III.) Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia, wpisuje w polu „Wiadomość dla Sprzedającego” żądanie otrzymania wersji papierowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając wniosek listownie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: info@zellerfeld.pl

Do faktury, o której mowa w poz. 13 Sprzedawca we właściwej formie załącza formularz odstąpienia od umowy, o którym mowa w poz. IV.2 wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: FHU MAXI-DECO JARACZ PAWEŁ ul. Mikołaja Reja 3, 58-573 Piechowice, lub na adres e-mail: info@zellerfeld.pl

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności dot. cen zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności dokonamy co do zasady przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Informujemy Państwa, że zgodnie z art.38Ustawy o prawach  konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. Dodatkowe prawo odstąpienia przysługuje Kupującemu, o którym mowa w ust. niniejszego regulaminu tj. wyłącznie w stosunku do towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie oryginalne opakowania, plomby, metki, elementy zabezpieczające, itp., które umieszczone były na towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Ocena stanu towaru przysługuje Sprzedawcy, który podda taki towar badaniu przez wskazanego specjalistę i oceni możliwość jego ponownej sprzedaży jako towar pełnowartościowy.

 2. Towar, który nie spełnia warunków dla Dodatkowego prawa odstąpienia zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres info@zellerfeld.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada oraz, jeżeli jest to możliwe, przedstawić dokumenty pozwalające na jej stwierdzenie. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji, a w przypadku nieuznania reklamacji, przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.

 4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać drogą mailową pod adresem: info@zellerfeld.pl

 5. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 6. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sprzedającego jest Dział Reklamacyjny.

 7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 8. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego Zellerfeld.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


V. Gwarancja

Sprzedawca dostarcza Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Sprzedawca nie jest gwarantem (producentem) Towaru. W chwili odbioru Zamówienia należy sprawdzić jego zawartość. W przypadku stwierdzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej Towaru należy sporządzić w obecności osoby dostarczającej Zamówienie „Protokół szkody”, który stanowić będzie podstawę do uznania reklamacji.

Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: Gwarancji.

Reklamacje z tytułu Gwarancji( załączone zdjęcia szkody),należy kierować na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli będzie to niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. Ochrona danych osobowych

W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem i dostawą Towaru.

Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

VII. Postanowienia końcowe

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze lub w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz KC.

Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie: www.zellerfeld.pl

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Sklepu Internetowego udzielane są przez OK (Obsługę Klienta) pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.zellerfeld.pl

 1. Wszelkie treści zamieszczone w witrynach sklepu internetowego (w szczególności logo Zellerfeld.pl, zdjęcia produktów, grafiki, opisy produktów) stanowią własność Zellerfeld.pl i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kupujący nie ma prawa do powielania, kopiowania, rozpowszechniania w całości lub części lub do jakichkolwiek innych czynności względem treści, które to czynności stanowiłyby naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

 2. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego Zellerfeld.pl Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym Zellerfeld.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2023r. i dotyczy umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Rabat za punkty na zakupy w sklepie Zellerfeld.pl!

 1. Zaloguj się. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta w Zellerfeld.pl – musisz je założyć by skorzystać z Programu.
 2. Dokonaj zakupu. Punkty w programie otrzymasz po każdym zrealizowanym z użyciem przedpłaty zamówieniu. Ich ilość będzie przydzielona na podstawie bardzo prostego przelicznika: za każde wydane 30zł otrzymujesz 1 pkt.
 3. Twoja opinia jest dla nas ważna. Kiedy zakupiony przez Ciebie produkt znajdzie się już w Twoich rękach – podziel się swoją opinią na jego temat na stronie sklepu. Za dodanie pisemnej opinii o produkcie otrzymasz kolejno 5 punkt.

*Uwaga, opinie o produktach są zatwierdzane przez system antyspamowy, którego działanie oparte jest na mechanizmie algorytmu. Punkty za dodaną opinię zostaną przydzielone dopiero po zaakceptowaniu danej opinii przez system.

Pamiętaj,że:

 • Aby zbierać punkty i korzystać z Programu Lojalnościowego musisz mieć założone konto oraz musisz być na nie zalogowany.
 • Przeliczenie punktów, rabatów oraz uzyskanie możliwości ponownego skorzystania z rabatów Programu Lojalnościowego tuż po dokonaniu zakupu, może wymagać ponownego zalogowania się na swoje konto.
 • W przypadku zwrotu towaru, uzyskane za niego punkty zostaną odjęte z Twojego konta.

Zawsze w zellerfeld.pl

Darmowa wysyłka

Dla zamówień minimum
250,00 zł

Rabat 3%

Dla zamówień minimum
500,00 zł

Rabat 5%

Dla zamówień minimum
800,00 zł

Rabat 8%

Dla zamówień minimum
1 500,00 zł

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.